Vážení rodičia,
rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020, škola oznamuje okresnému úradu prostredníctvom zriaďovateľa na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou, teda zoznam detí a žiakov, ktorí sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese.Školy zasielajú koncom mesiaca údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:a) im bola nariadená karanténa/izolácia,b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno aleboc) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.Na základe vyššie uvedeného Vás prosíme o nahlasovanie učiteľke v materskej škole dôvody neprítomnosti vášho dieťaťa ak:

 • bola dieťaťu nariadená karanténa/izolácia,
 • ho ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Podľa pokynov ministerstva školstva (organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 zo 16.9.2020) zákonný zástupca:

 • Predkladá po každom prerušení školskej dochádzky alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. (Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.)
  ————————————
  -ešte našich pár info:
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní, keď si necháte dieťa doma na preliečenie (napr. len soplíky) a nebude potrebné navštíviť lekára, predkladá rodič/zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti – v tomto prípade však do zoznamu neprítomných dieťa nezapisujeme.

  > Neprítomnosť dieťaťa z vyššie uvedených dôvodov prosíme nahlásiť triednym učiteľkám na triedny e-mail: X@ozmsborska.sk , kde X= trieda A, B,…,G

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

Aj napriek “korone” sme sa popasovali s deťmi so zadaniami Online seminára LaBáK … a oplatilo sa, 3 zo 4 tímov získali 2x zlaté a 1x strieborné ocenenie.

Sme 7 triedna štátna materská škola, ktorá ponúka personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú starostlivosť o Vaše deti. Škôlka sa nachádza v peknom prostredí v blízkosti lesa v Karlovej Vsi a jej areál ponúka dostatočne veľký priestor pre aktivity a hry detí.

Nezáleží na tom, ako pomaly sa dieťa učí, pokiaľ ho povzbudzujeme, aby neprestávalo.
(Robert John Meehan)

 

“Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.”
(Bruyére)