Aktivity

Náš pedagogický personál poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Aj vďaka nepedagogickým zamestnancom sa snažíme vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity pre Vaše deti.:

 • spoločné popoludnia s rodičmi (tvorivé dielničky)
 • besiedky
 • program na Mikuláša a MDD
 • kultúrne podujatia (divadielka, výchovné koncerty)
 • výlety, exkurzie
 • športové aktivity:
  – športový deň, súťaže
  – športová príprava (predškoláci)
  – kurz korčuľovania (predškoláci)
  – kurz plávania (predškoláci)
 • vedomostné aj umelecké súťaže
 • krúžková činnosť:
  – tanečný krúžok (staršie deti)
  – anglický jazyk (staršie deti)
 • spolupráca so základnou školou, návšteva prváčikov
 • rozlúčka s predškolákmi