Dokumenty

Školský poriadok MŠ: Školský poriadok MŠBorská

Školský vzdelávací program: školský vzdelávací program Borská

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti: sprava–o-vvc-2018-19

Koncepcia 2020-2022: ms-borska-koncepcia-2020–2022

Vzory pre rodičov:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 16.9.2020: Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti

Dotazník – pri nástupe prvý deň do MŠ od 1.9.2020: Dotazník – pri nástupe

Splnomocnenie na preberanie detí inou osobou ako zák. zástupca: Splnomocnenie

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti (pôvodné): Vyhlasenie rodica o bezinfekcnosti

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: Ziadost o prijatie dietata do MS

Vzor žiadosti o prerušenie dochádzky: žiadosť prerušenie dochádzky

Vzor žiadosti o prerušenie dochádzky: žiadosť ukončenie dochádzky