Informácie

Informácia k dotáciám na stravu pre predškolákov

Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

Prevádzka MŠ počas mesiaca AUGUST

Vážení rodičia,
naša materská škola bude otvorená v mesiaci AUGUST (1.8.-27.8.) posledné dva dni 30.a31.8. sú sanitárne dni.

Prevádzka tried je v čase 7:00-17:00

Bránička od Perneckej ulice (oranžová) bude uzamknutá, používajte prosím vchod pri triede A od parčíku.

Deti si prinesú prezuvky, pyžamko, náhradné oblečenie, fľaša na čistú vodu (pitný režim vonku)
V deň nástupu do materskej školy odovzdajte vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti: vyhlasenie ZZ dieta_ziak

Zaradenie detí do tried:
Tr.A – A+F podľa oznámeného
Tr.B – D+F podľa oznámeného
Tr.C – C+B
Tr. D – iná MŠ
Tr. E – E+G

Prosíme, aby sa sprevádzajúce osoby pohybovali vo vnútorných priestoroch materskej školy s prekrytými hornými dýchacími cestami a zbytočne sa tam nezdržiavali.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Rozhodnutie zriaďovateľa: oznam o prevadzke

Prevádzka MŠ od 3.5.2021

Vážení rodičia,od pondelka 3.5.2021 nás opäť čaká zmena. Na základe vyhlášky UVZ 200/2021, nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom u detí ani u zákonných zástupcov (II.stupeň varovania – červený okres). Bude však potrebné vypísať čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. Vyhlásenie podpisujete v pondelok 3.5. pri nástupe a potom vždy po troch za sebou idúcich dní neprítomnosti dieťaťa (počítajú sa aj víkendové dni).
Vyhlásenie o bezinfekčnosti je v prílohe, pre tých, ktorí nemajú možnosť vytlačiť, bude k dispozícii v škôlke.

Naďalej platí:
– prevádzka MŠ 7:00-17:00, zberné triedy nie sú- povinnosť dodržiavať hygienicko–epidemiologické opatrenia pri privádzaní
dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom/ priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ:
– sprevádzajúca osoba je povinná mať respirátor vo vnútorných priestoroch, a prekryté dýchacie cesty vo vonkajších priestoroch MŠ
– dieťa vykoná hygienu rúk min. 20 sekúnd- dieťa má v skrinke preistotu pribalené rúško a malú dezinfekciu rúk
– sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa učiteľke
– zbytočne sa nezdržiava v šatni (povolený vstup max. 3 sprevádzajúce osoby+dieťa)- po prevzatí dieťaťa sa nezdržiavať v areáli materskej školy

Prosíme dodržiavať zákaz nosenia hračiek do MŠ; zákaz vlastných potravín a nápojov, deti môžu mať vlastnú fľašu na čistú vodu, brávajú si ju von v teplejších dňoch.

> V prípade, že u dieťaťa vznikne podozrenie alebo potvrdené ochorenie na
COVID_19, bezodkladne o tejto situácii treba informovať učiteľku a riaditeľku MŠ.
> Bezodkladne je potrebné nahlásiť karanténu, ak bude dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom (za týchto podmienok bude dieťa z dochádzky do školy vylúčené).

Prosím pristupujte ku všetkému zodpovedne, aby sme vydržali čo najdlhšie spolu.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

V prípade otázok sa môžete obrátiť e-mailom: g@ozmsborska.sk.

——————————————-

Informácie ohľadom poskytovania údajov o deťoch

Vážení rodičia,
rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020, škola oznamuje okresnému úradu prostredníctvom zriaďovateľa na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou, teda zoznam detí a žiakov, ktorí sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese.Školy zasielajú koncom mesiaca údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:a) im bola nariadená karanténa/izolácia,b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno aleboc) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.Na základe vyššie uvedeného Vás prosíme o nahlasovanie učiteľke v materskej škole dôvody neprítomnosti vášho dieťaťa ak:

  • bola dieťaťu nariadená karanténa/izolácia,
  • ho ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

—————————————————-

Zoznam vecí do MŠ

-papuče (pevné, nie šlapky)
-pyžamo
-náhradné oblečenie (všetko podpísané!)
-ruksak – potrebné pri prenášaní vecí, napr. pri delení detí, v piatok domov pyžamo a pod.
– fľaša na čistú vodu (berú si na pobyt vonku)

– dezinfekčný gél na ruky – malý (zostáva v skrinke dieťaťa)
– rúško 2ks

– papierové kuchynské utierky 4ks
– vyťahovacie vreckovky
– toaletný papier 4ks

-nepremokavá plachta (len deti A a B triedy a podľa potreby, 120x60cm)

Prevádzka MŠ

Prevádzkový čas materskej školy je od 6:30 do 17:00.
V objekte 16 (A, B, C):
zberná trieda B od 6:30 do 7:00 ráno a od 16:30 do 17:00 poobede
trieda A je v prevádzke od 7:00 do 16:30
trieda C je v prevádzke od 7:30 do 15:30 – deti sa od 15:30 do 16:30 delia podľa rozpisu do tried A a B
V objekte 17 (D, E, F a G):
zberná trieda F od 6:30 do 7:00 ráno a od 16:30 do 17:00 poobede
-triedy D, E a G sú v prevádzke od 7:00 do 16:30

Prosím dodržujte ranný príchod detí do 8:00 hod, kedže po 8:00 už sú naplánované riadené edukačné aktivity.