Informácie

Prevádzka MŠ od 11.1.2021

Vážení rodičia,
Od 11.1.2021 sa mestská časť rozhodla obnoviť prevádzku v materskej škole pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry MŠ Ľ. Fullu. 
> rozhodnutie zriaďovateľa: rozhodnutie MŠ od 11.1.2021
> informácie k nástupu detí od 11.1.2021 sú zverejnené na: https://mslfullu.sk/inform%C3%A1cie-k-prev%C3%A1dzke-od-1112021

MŠ borská je zatvorená.
Rodičia, ktorí písali, že sú z kritickej infraštruktúry, už mali odoslanú informáciu o možnosti.

Prosím sledujte si e-maily, web stránku (msborska.online), situácia sa môže meniť “každú chvíľku.

Ďakujeme za porozumenie.

Prerušená prevádzka MŠ v termíne 21.12.2020-8.1.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa, bude materská škola v termíne 21.12.2020-8.1.2021 zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie.

Rozhodnutie: Prerušenie prevádzky materské školy od 21.12

———————————————-

Informácie pre rodičov ohľadne situácie s ochorením covid19

Vážení rodičia,
kopírujeme pre vás informácie od zriaďovateľa o nosení rúšok u detí:

Vážení rodičia,
v septembri sme vstúpili do nového školského roka s vedomím, že bude iný než tie predtým, ovplyvnený hygienicko-epidemiologickými opatreniami, ktoré závisia od vývoja situácie s ochorením COVID-19 na Slovensku. Mestská časť, ako zriaďovateľ deviatich materských škôl, sa riadi platnými a záväznými rozhodnutiami ministra školstva, opatreniami úradu verejného zdravotníctva a usmerneniami, tzv. manuálmi, vydanými ministerstvom školstva, ktoré majú pre školy a zriaďovateľa odporúčací charakter.
Podľa vývoja epidemiologickej situácie sa menia aj spomínané rozhodnutia a opatrenia. Posledné opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 14.10.2020 platné od 15.10.2020 upravujúce nosenie rúšok nestanovuje deťom do 6-tich rokov povinnosť nosiť rúška, ale ho dôrazne odporúča.
Mestská časť vzhľadom na odporúčací charakter vyššie uvedeného opatrenia nevyžaduje, aby deti nosili rúška vo svojich triedach a kolektívoch počas výchovno-vzdelávacieho procesu a ani pri pobyte v areáli materskej školy. Rúška však majú nosiť v spoločných priestoroch, kde sa môžu stretnúť s deťmi z iných tried (napr. presun do jedálne),  a v zberných triedach (ak je spájanie detí nevyhnutné).
Zároveň však chápeme, že niektorí rodičia trvajú na nosení rúšok u svojho dieťaťa ako formy ochrany pred vírusom COVID-19 a preto týmto rodičom nebránime v tom, aby svojim deťom pri príchode do škôlky prekryli horné dýchacie cesty rúškom a triednej učiteľke nahlásili túto požiadavku.
Učiteľky urobia maximum, aby deti, u ktorých sa tak rodičia rozhodnú, mali rúška. Napriek tomu by sme vás  chceli upozorniť, že v prípade ak dieťa bude vyslovene odmietať nosenie rúška, toto môže byť nezrealizovateľné. Preto ak sa rozhodnete, že vaše dieťa má mať rúško aj v triede prípadne v exteriéri,  prosíme vás o spoluprácu a ak sa dá vysvetlite dieťaťu, že je to pre neho dôležité.  
Ďakujeme vám za spoluprácu, s úctou
Vaša mestská časť

Ak by sa náhodou niekomu stalo, že má pozitívny test, poprípade prišiel do kontaktu s niekým pozitívne testovaným, dávame do pozornosti:
čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?
čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

——————————————-

Informácie ohľadom poskytovania údajov o deťoch

Vážení rodičia,
rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020, škola oznamuje okresnému úradu prostredníctvom zriaďovateľa na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou, teda zoznam detí a žiakov, ktorí sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese.Školy zasielajú koncom mesiaca údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:a) im bola nariadená karanténa/izolácia,b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno aleboc) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.Na základe vyššie uvedeného Vás prosíme o nahlasovanie učiteľke v materskej škole dôvody neprítomnosti vášho dieťaťa ak:

 • bola dieťaťu nariadená karanténa/izolácia,
 • ho ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Podľa pokynov ministerstva školstva (organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 zo 16.9.2020) zákonný zástupca:

 • Predkladá po každom prerušení školskej dochádzky alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. (Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.)
  ————————————
  -ešte našich pár info:
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní, keď si necháte dieťa doma na preliečenie (napr. len soplíky) a nebude potrebné navštíviť lekára, predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti – v tomto prípade však do zoznamu neprítomných dieťa nezapisujeme.

  Neprítomnosť dieťaťa z vyššie uvedených dôvodov prosíme nahlásiť triednym učiteľkám na triedny e-mail: X@ozmsborska.sk , kde X= trieda A, B,…,G

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

—————————————————-

Zoznam vecí do MŠ

-papuče (pevné, nie šlapky)
-pyžamo
-náhradné oblečenie (všetko podpísané!)
-ruksak – potrebné pri prenášaní vecí, napr. pri delení detí, v piatok domov pyžamo a pod.
– fľaša na čistú vodu (berú si na pobyt vonku)

– dezinfekčný gél na ruky – malý (zostáva v skrinke dieťaťa)
– rúško 2ks

– papierové kuchynské utierky 4ks
– vyťahovacie vreckovky
– toaletný papier 4ks

-nepremokavá plachta (len deti A a B triedy a podľa potreby, 120x60cm)

Prevádzka MŠ

Prevádzkový čas materskej školy je od 6:30 do 17:00.
V objekte 16 (A, B, C):
zberná trieda B od 6:30 do 7:00 ráno a od 16:30 do 17:00 poobede
trieda A je v prevádzke od 7:00 do 16:30
trieda C je v prevádzke od 7:30 do 15:30 – deti sa od 15:30 do 16:30 delia podľa rozpisu do tried A a B
V objekte 17 (D, E, F a G):
zberná trieda F od 6:30 do 7:00 ráno a od 16:30 do 17:00 poobede
-triedy D, E a G sú v prevádzke od 7:00 do 16:30

Prosím dodržujte ranný príchod detí do 8:00 hod, kedže po 8:00 už sú naplánované riadené edukačné aktivity.