Poplatky

Odpustenie poplatkov na čiastočnú úhradu výdavkov počas zatvorenej MŠ

   
V prípade, že zákonný zástupca platbu už realizoval počas obdobia kedy bola materská škola zatvorená, započíta sa na obdobie, keď bude MŠ a ŠJ pri MŠ v prevádzke.
Vyhlásenie MČ: platby-prispevkov-v-MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy – “školné” :

30,- €/ mesačne prosíme uhrádzať na č.ú.: SK4056000000001804146018 bezhotovostne, alebo vkladom na účet.

Príspevok sa uhrádza v daný mesiac, najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. (december v decembri atď.)
Príspevok neuhrádzajú rodičia detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – “predškoláci”, alebo poberajú dávky v hmotnej núdzi.

———————————————-

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ŠJ – “stravné”:

Celodenná strava2,04 € (desiata, obed, olovrant+réžia)/na deň
Predškoláci – dotácia od štátu 1,20 €/ deň = 0,84 € /na deň
Odporúčame platby realizovať nasledovne:
Dieťa v MŠ (2-5r.): 45 €/mesiac (celodenná strava)
Predškolák (5-6/7r.): 20 €/mesiac
Dieťa BO v MŠ (2-5r): 40 €/mesiac (strava bez olovrantu)

Č.ú.: SK5456000000001804144020
Príspevok za stravu prosíme uhradiť do konca predchádzajúceho mesiaca.

————————————————–

Príspevok ZRŠ:

Príspevok 20,- eur/polrok /dieťa prosíme uhrádzať na č.ú.: SK7983300000002001480375

2. polrok do 15.5.2021. Ďakujeme

2% a dary: č.ú.: SK7583300000002801480381

VZN MČ BA-Karlova Ves zo dňa 25. júna 2019: VZN MČ BA-KV 1/2019

Informácie pre rodičov z MČ: INFO LIST pre rodičov – poplatky