Prijímanie detí do materskej školy

 • Prijímanie online žiadostí do materskej školy sa koná od 4. mája do 15. mája 2020
 • Zákonný zástupca vyplní údaje do online prihlášky, priloží sken rodného listu dieťaťa  a odošle ju kliknutím na políčko „ODOSLAŤ“. Prihláška sa neodošle, pokiaľ niektorý z povinných údajov nebude vypísaný. V takom prípade je potrebné sa vrátiť na vyznačené prázdne políčko a chýbajúci údaj doplniť.
 • Po úspešnom odoslaní online prihlášky (formulára) zákonní zástupcovia dostanú na emailové adresy, ktoré uviedli v prihláške, potvrdzujúci email a prihlášku vo formáte pdf v skrátenej verzii.
 • Údaje, ktoré zákonný zástupca uviedol v prihláške, bude overovať škola vo svojich priestoroch do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania, za osobnej účasti zákonných zástupcov, o čom ich bude v predstihu informovať na svojej webovej stránke, prípadne telefonicky, alebo emailom.
 • Zákonný zástupca dieťaťa doručí, po skončení mimoriadneho prerušenia, do MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa v papierovej forme aj s potvrdením od lekára a podpismi oboch rodičov.
 • Riaditeľ rozhodne o prijatí dieťaťa do 15.7.2020, ak bude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty.

Potvrdené žiadosti lekárom a podpismy oboch rodičov (ak súdom nie je určené inak) môžete doručiť do MŠ pani riaditeľke, prípadne vhodiť do bielej schránky napravo na plote od bránky pre dodávateľov (veľká brána pod briežkom od Borskej ulice) najlepšie do 26.6.2020.
Ak potvrdená žiadosť nebude doručená, dieťa môže byť prijaté zatiaľ na adaptačný pobyt.

__________________________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

o termíne podávania žiadostí a podmienkach prijatia dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Borská 4 v zriaďovateľskej pôsobnosti

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

pre školský rok 2020/21

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Termíny pre prijímanie žiadostí sú v dňoch
od 27.4.2020 do 7.5.2020 v čase 7:30-16:00.

Žiadosti prijíma riaditeľka MŠ (trieda C/riaditeľňa), alebo v opačnej zmene jej zástupkyňa (trieda G).

Podmienky prijatia:
do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku,
– prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
– súrodenec už chodiacich detí do našej MŠ,
– výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Informácie pre rodičov:

Ako má postupovať zákonný zástupca (ďalej len „rodič“):

 1. Podať písomnú žiadosť (napísať, resp. vyplniť vzorové tlačivo žiadosti) o prijatie s údajmi podľa vzoru tlačiva žiadosti. Žiadosť o prijatie je nutné podpísať oboma rodičmi.
 2. Súčasťou žiadosti s požadovanými údajmi je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú. Ich dôležitosť a korektnosť vyplnenia sa ukazuje najmä v prípadoch ak má dieťa epilepsiu, alebo je liečené na cukrovku či iné ochorenie.
 3. V prípade záujmu o prijatie dieťaťa s identifikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je nutné jeho prijatie konzultovať osobne s riaditeľkou MŠ, rodič v tomto prípade podáva žiadosť, ako je uvedené vyššie a súčasne vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Prijímanie dieťaťa so ŠVVP školský zákon a vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá povinnosť ich prijať, ak materská škola nemá vytvorené podmienky na jeho prijatie.
 4. V prípade dieťaťa, ktoré má rozhodnutím riaditeľa základnej školy odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je do času konca školského roka (do 30.6.) dieťaťom príslušnej MŠ, ktorú navštevovalo. To znamená, že ak bude pokračovať v dochádzke do MŠ, nejde o nové prijatie dieťaťa do MŠ, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní.
 5. V prípade uzatvorenia osobného spisu dieťaťa v MŠ na základe oznámenia rodičmi, že dieťa už v júli či v auguste (v čase prázdnin) nebude  navštevovať MŠ, a v auguste predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, v takomto prípade musí rodič podať novú žiadosť aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ako nový nástup; ide o nové prijatie.
 6. Žiadosť môže rodič podať osobne (odporúčame), ale aj písomne poštou, e-mailom ako sken žiadosti s podpismi oboch rodičov a potvrdením lekára.

Ďalšie informácie:

 • Osobné podanie žiadosti odporúčame z dôvodov prítomnosti riaditeľky, resp. zástupkyne riaditeľky, ktorá môže v uvedenom termíne zápisu rodičom poskytnúť informácie a zodpovedať prípadné otázky. Odporúčame aj účasť s dieťaťom na dni otvorených dverí, ktoré umožnia rodičom aj deťom nahliadnuť do priestorov MŠ.
 • Rodič dieťaťa môže podať aj viacero žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v Karlovej Vsi.  Odporúčame však toto uviesť na žiadosti a jasne vyznačiť, o ktorú má najväčší záujem.
 • Osobná účasť dieťaťa sa pri podaní žiadosti nevyžaduje.

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ najneskôr
  do 12. júna 2020. Rodič si ho môže prevziať podľa pokynov riaditeľky osobne, alebo mu bude poslané poštou.

            Na rozhodnutie riaditeľky o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto sa v rozhodnutí neuvádza poučenie o oprávnom prostriedku („odvolaní“), ale každý rodič má možnosť požiadať riaditeľku MŠ o prehodnotenie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ.

S úctou

                                                                                                Ľubica Kováčiková

                                                                                                  riaditeľka školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: Ziadost o prijatie dietata do MS