Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.

V súčasnosti sa teda ešte rodič dieťaťa môže slobodne rozhodnúť, či jeho dieťa bude alebo nebude v školskom roku 2020/2021 navštevovať materskú školu. Táto právna úprava sa bude dotýkať detí, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta 2021 a povinnú školskú dochádzku v základnej škole začnú plniť od školského roku 2022/2023. Na povinné predprimárne vzdelávanie deti nastúpia až od školského roku 2021/2022.

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať v čase od. 1. mája do 31. mája 2021. Deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska (resp. podľa spádových ulíc určených zriaďovateľom).
Spádové ulice pre MŠ BA-KV: spádové-ulice-MŠ-2021_2022

Povinnosťou rodiča bude v čase, keď bude oznámený termín prijímania žiadostí v materskej škole podľa miesta trvalého pobytu dieťa (príp. v materskej škole, ktorú pre svoje dieťa vyberiete), prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole bude trvať jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe :

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Informovaný súhlas k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania: Informovany_suhlas_zakonneho_zastupcu_k_odkladu (.pdf)
Informovaný súhlas ZZ o PPV (odklad) (.doc)