Rada školy

Rada školy pri Materskej škole,
Borská 4, 841 04 Bratislava

Rada školy je podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Plní aj funkciu výberovej komisie na riaditeľa materskej školy.

Zloženie rady školy:
1. Vrbová Jana – predseda RŠ, za pedagogických zamestnancov materskej školy,  
kontakt: jankavrbova95@gmail.com 
2. Olgyayová Zuzana, za pedagogických zamestnancov materskej školy
kontakt: zuzankao89@gmail.com
3. Parajková Dana, za nepedagogických zamestnancov materskej školy
kontakt: parajkovadana@azet.sk
4. Mgr. Bošániová Michala, za rodičov                    
kontakt: michala.bosaniova@gmail.com
5. Linkeš Martin, za rodičov
kontakt: martin.linkes@gmail.com
6. Judr. Strážnická Alexandra, PhDr., za rodičov 
kontakt: alastraznicka@gmail.com
7. Mgr. Poláková Elena, za zriaďovateľa                                
kontakt: elena.polakova@karlovaves.sk
8. Ing. Záhradníková Daniela, za zriaďovateľa
kontakt: miss.daniela@gmail.com
9. Ing. Mgr. Zemanová Anna, za zriaďovateľa    
kontakt: zemanh@pdcs.sk

Harmonogram stretnutí :

Štatút rady školy: Štatút rady školy pri Materskej škole Borská 4

Výročné správy:
vyrocna sprava RS 2017
vyrocna sprava RS 2018
vyrocna sprava RS 2019

Zápisnice zo stretnutí:
zapisnica 06.03.2019
zapisnica 19.06.2019
zapisnica z RS 9.10.2019
Zapisnica RS 26.2.2020